Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Η επιβαλλόμενη από 1.9.1997, σύμφωνα με την παραγρ. 4 της αριθμ.
27550/Β.1135/1.9.1997 Απόφασης Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
εισφορά  στις χορηγήσεις σε συνάλλαγμα από πιστωτικά Ιδρύματα ή
Χρηματοδοτικό Ιδρυμα του εξωτερικού, κατά την έννοια του Ν.2076/1992, προς
ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα για υποβολή φορολογικής
δήλωσης, αποδίδεται με ευθύνη του υποχρέου για απόδοση της εισφοράς
δανειοδοτούμενου.

Η εισφορά αυτή θα αποδίδεται απευθείας από τους
δανειοδοτουμένους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φορολογίας τους την τελευταία εργάσιμη
ημέρα κάθε μήνα, με βάση το ύψος των αντίστοιχων δανείων, όπως αυτά εμφανίζονται
στα βιβλία τους – μηνιαία ισοζύγια του προηγούμενου μηνός.

Η απόδοση της προαναφερθείσας εισφοράς διενεργείται σύμφωνα με την παραγρ. 2
του άρθρου 76, Π.Δ.16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.), με την έκδοση
αποδεικτικού είσπραξης, επί του σώματος του οποίου θα επισυνάπτεται το σημείωμα
που θα προσκομίζεται από τον δανειοδοτούμενο. Στο εν λόγω σημείωμα θα
αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του δανειοδοτούμενου, το Α.Φ.Μ., η
διεύθυνση της επιχείρησης, το προς καταβολή ποσό, καθώς και το ποσό επί του
οποίου υπολογίζεται η εισφορά, ως και η αιτία καταβολής και θα υπογράφεται από
τον καταθέτη – δανειοδοτούμενο.

Δεν υπόκεινται σε εισφορά:
α. Τα κοινοπρακτικά και ομολογιακά δάνεια που έχουν συναφθεί και διατεθεί ή
πρόκειται να συναφθούν και διατεθούν αρχικά στις διεθνείς αγορές.

β. Τα χορηγηθέντα ή χορηγούμενα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή
με πόρους από συνολικά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σχετικές διατάξεις 

– Νόμος 2703/1999 άρθρο 18
ΠΟΛ.1261/19.9.1997

Read More

Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την με αρ. 2682/2019 (ΦΕΚ Β” 2453/21-06-2019) «Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος» απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος:
1. Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη
μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (εισηγμένης ή μη), της εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της
ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και συντάσσουν κατ’ εφαρμογή των
ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
τις ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, υποχρεούνται,
ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν
στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία συμπληρώνοντας τα
υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην
παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Η
υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με
τις εκάστοτε παρεχόμενες από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της
Ελλάδος Οδηγίες Υποβολής και Συμπλήρωσης Στοιχείων, η τελευταία έκδοση
των οποίων θα αναρτάται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ειδικότερα:

α) Τα νομικά πρόσωπα που συντάσσουν τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα συμπληρώνουν τους πίνακες του
Υποδείγματος Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου αναφοράς.

β) Τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014), θα συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Β.

γ)
Τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου για τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και επιπλέον υπάγονται στις διατάξεις για τις
πολύ μικρές οντότητες (ν. 4308/2014), δύνανται εναλλακτικά της προηγούμενης παραγράφου (2β) του παρόντος να συμπληρώνουν τους πίνακες του Υποδείγματος Γ.

3.
Ειδικά η πρώτη υποβολή θα αφορά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και θα γίνει εντός
του Νοεμβρίου 2019. Διευκρινίζεται ότι στις ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις του έτους 2016 περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε από 1.4.2016 έως και 31.3.2017, στις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2017 περιλαμβάνονται οι
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2017 έως και 31.3.2018 και
στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους 2018
περιλαμβάνονται οι καταστάσεις για τη χρήση που έληξε από 1.4.2018 έως
και 31.3.2019.

4. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης
υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων επιχειρήσεων,
εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55Γ, όπως ισχύουν).

5. Η
Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί πρόσθετα πληροφοριακά
στοιχεία και διευκρινίσεις για τα στοιχεία που υποβάλλουν οι
επιχειρήσεις.

6. Για τη συλλογή των ως άνω στοιχείων εκ μέρους
των επιχειρήσεων βάσει της παρούσας Πράξης, εφαρμόζονται οι κανόνες για
την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του άρθρου 8 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2533/1998 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998,
όπως ισχύει.

7. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Στατιστικής της
Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την
εφαρμογή της παρούσας πράξης.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και η
διαδικασία υποβολής υποκαθιστούν κάθε άλλη γενική υποχρέωση για υποβολή
ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ιδίων ως άνω υπόχρεων.


Δείτε τα υποδείγματα της απόφασης ή κατεβάστε τα από εδώ.


Δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος:
• Η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, προκειμένου να παρέχει στατιστική πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των ελληνικών επιχειρήσεων
• Τον προσεχή Νοέμβριο ξεκινάει η υποχρεωτική υποβολή οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί, με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019, Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, έργο του οποίου θα είναι η συλλογή και παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη των πράξεων της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και στην παροχή στατιστικής πληροφόρησης για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ελληνικής οικονομίας από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος, με γνώμονα τη διατήρηση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα στοιχεία αυτά είναι επίσης αναγκαία για τη Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών (Macroeconomic Imbalance Procedure), όπως απαιτείται από την ΕΕ. Αντίστοιχα Κεντρικά Γραφεία Ισολογισμών λειτουργούν ήδη στις περισσότερες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας (εισηγμένης ή μη), της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συντάσσουν (κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014) τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, στη μορφή που περιγράφεται στην Πράξη Διοικητή, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.

Επισημαίνεται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία, αν και είναι δημοσιευμένα, δεν θα δημοσιεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ατομική βάση, αλλά μόνο σε συγκεντρωτική μορφή, ώστε να αποφεύγεται, έστω και έμμεσα, η αναγνώριση της ταυτότητας των επιχειρήσεων. Τονίζεται επίσης ότι η συλλογή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος θα γίνεται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 55Γ του Καταστατικού της.

Η πρώτη υποβολή των στοιχείων θα γίνει το Νοέμβριο του 2019 και θα αφορά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018.

Η Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ενημέρωση των εταιριών που υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία.

Λεπτομέρειες για την υποβολή των στοιχείων και για τον τρόπο επικοινωνίας των εταιριών με την Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος στα τηλέφωνα: 210 3203868, 210 3203857, 210 3203866 και 210 3203846 κατά τις ώρες 10.00-13.00.

Παράταση:

Σύμφωνα με την από 20.11.2019 ανακοίνωση της Τράπεζα της Ελλάδος, δίνεται παράταση ως τις 15 Ιανουαρίου 2020 για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα.
Σχετικά άρθρα:
Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:
  • Απόφαση 2682/2019 «Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Read More

Ισοτιμία Νομισμάτων

    Ενημερωτικό δελτίο

    Τελευταία νέα

    ΝΕΑ